با سلام

در این کارگاه، ایمنی کار با مواد شیمیایی بررسی خواهد شد.